PILLOW TALK LIPSTICKPILLOW TALK MEDIUM

$40.00

My ICONIC matte berry-pink lipstick for a dialled-up kiss of Pillow Talk magic!

Arrow
 
  • Matte Revolution Pillow Talk Lipstick Swatch
  • Matte Revolution Pillow Talk Medium Lipstick Parent Child Swatch
  • K.I.S.S.I.N.G Pillow Talk Intense Lipstick Parent Child Swatch

SEE IT ON YOUR SKINTONE

Pillow Talk Medium Matte Revolution model0 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model1 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model2 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model3 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model4 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model5 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model6 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model7 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model9 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model10 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model11 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model12 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model13 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model14 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model15 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model16 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model17 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model18 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model19 R2
Pillow Talk Medium Matte Revolution model20 R2